"Op SALTO-school Floralaan krijgt uw kind de beste voorbereiding op de toekomst"
 
De samenleving verandert in hoog tempo. Dat vraagt dat ons onderwijs hierin meebeweegt. Wat hebben de kinderen van nu nodig aan onderwijs, kennis en vaardigheden zodat zij straks op de beste manier voorbereid zijn op hun toekomst? En wat vraagt dat van ons als school?
 
De huidige samenleving is een 'kennissamenleving', die gericht is op diensten en innovatie. Vanuit onze visie op onderwijs geloven wij dat er in ons huidige onderwijssysteem een verschuiving nodig is van 'kennisoverdracht' naar 'kennisbegrip en kennisconstructie'. Wij zijn er van overtuigd dat kinderen beter tot leren en tot ontwikkelen komen wanneer ze nieuwe informatie en inzichten combineren met wat ze al weten.
 
Hiermee bedoelen we dat wij het belangrijk vinden dat kinderen zich de juiste vaardigheden eigen maken die nodig zijn om goed in een kennissamenleving te kunnen functioneren: communicatieve en interactieve vaardigheden, ict- en digitale vaardigheden, creatieve vaardigheden, motorische en sportieve vaardigheden en sociale vaardigheden. Wij geloven er in dat wanneer deze vaardigheden goed ontwikkeld worden in combinatie met een stevige basis op het gebied van lezen, taal, spelling en rekenen, onze kinderen het best voorbereid worden op de toekomst.
 
Op SALTO-school Floralaan leren kinderen daarom probleemoplossend te denken en een beroep te doen op hun creativiteit; ze leren te plannen en te organiseren; ze leren gebruik te maken van ict bij het leren; ze leren samen te werken; ze leren dat ze zelf verantwoordelijk zijn; ze leren hoe ze zichzelf kunnen presenteren en ze leren hoe ze in de omgang met anderen respect kunnen hebben en tonen. Op deze punten zullen wij ons als school de komende jaren gaan ontwikkelen.
 
Om dit alles te kunnen bereiken bieden wij in de groepen onderwijs aan op verschillende niveaus, waarbij er aandacht en ruimte is voor de kinderen om hun eigen talent en identiteit te ontwikkelen. Wij zijn er van overtuigd dat wanneer kinderen zich bewust zijn van wat ze zelf weten en kunnen, zij meer zelfvertrouwen ontwikkelen. Dit draagt bij aan hun competentiegevoel en hun plezier in leren. Wij geloven er in dat, wanneer wij kinderen deelgenoot maken van hun eigen leerproces, zij zich meer verantwoordelijk en gemotiveerd voelen om tot leren te komen.
 
Omdat kinderen zich niet alleen op school ontwikkelen, maar ook daarbuiten, betrekken wij ouders als educatieve partners bij de ontwikkeling van hun kind. Wij geloven in een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij school, kinderen en ouders bijdragen aan de beste voorbereiding op de toekomst van onze kinderen.