Op alle SALTO-scholen werken we vanuit een meerjaren schoolplan. Als je het document opent dan lees je onze ambities voor 2021-2025 met daarin ook een overzicht van waaraan we welk jaar willen werken. Elk jaar in november leveren een uitgebreid jaarplan op. Zowel het schoolplan als het jaarplan en ook de begroting die gekoppeld is aan het jaarplan bespreken we met de Medezeggenschapsraad (MR).  

Nationaal Programma Onderwijs
Alle scholen in Nederland hebben van het Ministerie extra financiële middelen ontvangen om het onderwijs na de Coronatijd aan te passen op de behoefte van de kinderen. De plannen van onze school zijn ook besproken met de MR. 
Wij hebben ervoor gekozen om reeds bestaande doelen te verwerken in dit extra Programma. 


Waaraan hebben we 2021-2022 gewerkt?

 • We zijn gestart met een nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling, Bikkels. Leerkrachten zijn in september 2021 getraind. 
 • We zijn in september 2022 gestart met een nieuwe methode voor rekenen ->  Pluspunt 4. Deze methode past bij het doelgericht lesgeven. 
 • We hebben een reken- en een taalspecialist opgeleid. 
 • We hebben een visie op digitale geletterdheid geschreven en een start gemaakt met een doorlopende leerlijn op dit gebied.  
 • We hebben onderzoek gedaan naar een methode om thematisch les te kunnen geven in de bovenbouw (projectmatig werken). In oktober 2022 starten we in de bovenbouwgroepen met het eerste project volgens de methode Da Vinci.  
 • We hebben in februari 2022 het doelgericht werken Rekenen afgerond en hebben voorzichtig een start gemaakt met Lezen/taal. We doen dit onder leiding van Wilma Willems van Onderwijsmens. 
 • We zijn gestart met Engels vanaf groep 1. 
 • We hebben gewerkt aan het versterken van ons pedagogisch handelen (doorgaande lijn) en aan een betere doorstroom van de peuters naar de basisschool. 
 • We hebben veel nieuw leesmateriaal aangeschaft, ook voor onze anderstalige kinderen.

Wat was wel gepland maar niet gelukt?
 • We hadden het voornemen om een NT2 beleidsplan te schrijven. Dat is niet gelukt. Wel zijn we voorzichtig gestart met een taalklas. In schooljaar 2022-2023 is er voor twee dagen een leerkracht van onze school beschikbaar om anderstalige kinderen extra te ondersteunen met vooral woordenschatlessen.  
 • Het opleveren van een beleidsplan Cultural Awareness/beleidsplan Taalvriendelijke School. 
 • Meer aandacht voor bewegend leren in de bovenbouw. 
 • Het opstellen en ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst met Korein, onze partner in de voorschool. 
 • Het zoeken van een nieuwe methode voor technisch lezen. 

Jaarplan 2023
In schooljaar 2022-2023 gaan we werken met Leerteams. In deze teams wordt accountable gewerkt aan het realiseren van gezamenlijk gestelde doelen die uiteraard passen in het meerjaren schoolplan. Alle medewerkers hebben een keuze gemaakt deel te nemen in een leerteam dat hun interesse heeft. Op die manier vergroten we ook het welbevinden en de betrokkenheid van onze medewerkers.  
 • Leerteam Didactisch Handelen Taal/lezen. We starten met een traject voor (begrijpend) lezen. Het bevorderen van leesmotivatie is daar een onderdeel van. 
 • Leerteam Didactisch Handelen Rekenen. Borgen van het vernieuwde rekenonderwijs. We gaan het HGW cyclus vormgeven met rekenbesprekingen en rekenplannen. 
 • Leerteam Cultural Awareness. Opleveren beleidsplan (inclusief taalvriendelijke school).
 • Leerteam Bewegend Leren. Borgen van bewegend leren in de onderbouw. Introductie bewegend leren in de bovenbouw.
 • Leerteam Projectmatig werken. Voorbereiden thema's, leren van en met elkaar. Nieuwe methode evalueren en uitzetten naar groepen 3 en 4. Zorgdragen voor nieuwe thema's schooljaar 2023-2024.
 • Leerteam Onderzoek werken in heterogene groepen.

Daarnaast zijn er 2 belangrijke werkgroepen:
 • Onderzoek en aanschaf leerlingvolgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 • V.I.P. (Very Imporant Peuter) ochtend. Ouders van peuters uit de wijk komen kennismaken met de school.