VVE 
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het SPIL-centrum krijgt hiervoor subsidie van de gemeente Eindhoven zodat het programma van de Kinderopvang en het lesprogramma van de groepen 1/2 een op elkaar afgestemd programma en leerlingvolgsysteem hebben. Korein werkt met de methode 'Uk en Puk', deze methode sluit aan op de methode 'Schatkist', die op school wordt gebruikt. Beide programma's voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van VVE. Door op deze manier te werken is er sprake van een doorgaande lijn. Er is regelmatig overleg tussen de pedagogisch medewerkers van Korein en de kleuterleerkrachten, bijvoorbeeld over de thema's en gezamenlijke activiteiten van de kinderen, ook trekken onze professionals gezamenlijk op als het gaat om trainingen. Alle kinderen van 0 - 7 worden gevolgd in hun ontwikkeling door gebruik te maken van KIJK! De Intern Begeleider van school ondersteunt de pedagogisch medewerkers als zij vragen hebben over de ontwikkeling van jonge kinderen. Anderstalige kinderen krijgen extra taal ondersteuning in de vorm van woordenschat-activiteiten. Elk jaar evalueren wij de kwaliteit van onze voor- en vroegschoolse educatie en maken wij verbeterplannen. Het herzien van het SPIL-ouderbeleid staat voor 2022 als activiteit op het programma. 


Groep 1-2-3 

  • De meeste leerlingen komen op school als ze 4 jaar geworden zijn. Hoeveel jaren een kleuter in de kleutergroepen blijft, is afhankelijk van wanneer de leerling geboren is. 
  • Kinderen die zijn geboren in de maanden januari t/m mei stromen in in een kleutergroep, maar zitten formeel nog niet in groep 1. Deze leerlingen maken het schooljaar af. Daarna volgen er nog twee volledige schooljaren in groep 1 en 2.  
  • Kinderen die geboren zijn in de maanden juni (afhankelijk van wanneer de zomervakantie start), juli of augustus, starten het schooljaar direct na de zomervakantie. Ze starten dan in groep 1. Zij volgen twee jaar kleuteronderwijs. 
  • Kinderen die geboren zijn in de maanden september t/m december mogen direct na hun vierde verjaardag starten in groep 1. Zij volgen in principe iets minder dan twee jaar kleuteronderwijs. 

In de periodes december en juni vullen we voor alle leerlingen het ontwikkelingsvolgsysteem "KIJK!" in. Voorwaarde is wel dat de leerlingen minimaal 6 weken op school is. 

Op basis van de verkregen gegevens in groep 1 zal worden bekeken of de leerling voldoet aan de criteria om door te gaan naar groep 2. Als dat niet het geval is volgen er gesprekken tussen ouders, intern begeleider en leerkracht om te besluiten of het wenselijk en/of noodzakelijk is deze leerling langer in groep 1 te laten. 

Van leerlingen, bij wie er op grond van deze gegevens en observaties in de groep twijfel is of zij voldoen aan de criteria om succesvol door te stromen naar groep 3 voeren we gesprekken met ouders, intern begeleider en leerkracht of het wenselijk en/of noodzakelijk is deze leerling langer in groep 2 te laten blijven. 

Voor zowel groep 1 als groep 2 geldt, dat de leerkracht ook vanuit observaties gedurende het schooljaar een goed beeld van de leerling krijgt. Tijdens reguliere gesprekken met de ouders zal de leerkracht aangeven of de ontwikkeling voorspoedig verloopt of dat er op bepaalde ontwikkelingsgebieden extra inspanning nodig is. Als het nodig is dat een leerling langer dan gebruikelijk in groep 1 of 2 zal zitten, zullen de ouders hiervan in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte worden gebracht. Dit gebeurt in ieder geval na de eerste meetmomenten. 


Breed Spil ZorgTeam 
Jouw kind gaat naar een SPIL-centrum, waar Spelen Integreren en Leren samengaan. In het SPIL-centrum werken school, Korein Kinderopvang, WIJ-Eindhoven generalist Karin van Heugten (verbonden aan dit SPIL-centrum), GGD en Zuidzorg nauw met elkaar samen. Onze doelstelling is de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar zo goed mogelijk te laten verlopen en indien gewenst ondersteuning te bieden aan ouder(s)/verzorger(s) bij de opvoeding van jouw kind.  

Als het nodig is dat de ontwikkeling van jouw kind besproken wordt in het breed SPIL Zorg Team dan worden ouders hiervan op de hoogte gesteld en bespreken wij de uitkomst van dit overleg met ouders. Of ouders worden uitgenodigd bij dit overleg aanwezig te zijn.