Wat te doen als leerling ziek is

Als een kind niet op school kan komen door ziekte, bezoek aan dokter e.d., vragen wij ouders dat via Ouderportaal of telefonisch op het algemene telefoonnummer vóór schooltijd door te geven.  

Indien er ziekteverschijnselen bij kinderen zijn, die we in overleg met de GGD aan alle ouders en kinderen van de betreffende groep of van de hele school kenbaar moeten maken, wordt dit in de groep bekend gemaakt. Indien nodig volgt er een schriftelijke informatie of een bericht via Ouderportaal. Sommige ziekteverschijnselen moeten we melden bij de GGD. 

Het onderwijs aan zieke leerlingen 
Iedere school krijgt wel eens te maken met een leerling die ziek is. Een zieke leerling is binnen korte tijd weer terug op school. Het is echter ook mogelijk, dat een leerling langere tijd of vaker afwezig is; we spreken dan van chronisch ziek. Wettelijk gezien is de school waar de zieke leerling staat ingeschreven verantwoordelijk voor de voortgang van het onderwijsprogramma, ook gedurende de periode van ziekte. Ze kan daarbij ondersteuning aanvragen bij de consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen (OZL). 

In de regio Zuidoost-Brabant wordt de Ondersteuning Onderwijs aan Zieke Leerlingen in samenwerking verzorgd door de onderwijsbegeleidingsdiensten van Helmond, Eindhoven en Eersel. 

Bij een opname in het ziekenhuis kan de school samen met ouders vragen om ondersteuning bij het onderwijs. De school vult een aanvraagformulier in. Dit formulier dient door ouders en school ondertekend en opgestuurd te worden naar het centrale kantoor van OZL in Eindhoven, t.a.v. consulenten OZL. Zo spoedig mogelijk nadat een zieke leerling is aangemeld bij de OZL maakt de consulent afspraken met de school. Er wordt gekeken naar aanpassingen in organisatie en aanpak van het schoolwerk, prioriteiten in vak-inhouden, leerstofspreiding op langere termijn, de wijze waarop contacten met klasgenoten onderhouden kunnen worden enz. 

Indien ouders en/of de school daar behoefte aan hebben, kan de consulent voorlichting geven over: 

  • het ziektebeeld van de leerling; 

  • de mogelijke gevolgen van de ziekte en/of de behandeling op het leren en het gedrag; 

  • de opvang van de zieke leerling bij terugkeer naar school; 

  • de opvang van medeleerlingen, eventuele broer(s) en/of zus(sen), enz. 

De ondersteuning van het onderwijs aan zieke leerlingen brengt voor de school en voor ouders/verzorgers geen kosten met zich mee. 

Als uw kind opgenomen wordt in een academisch ziekenhuis elders in Nederland, dan kunt u zich aanmelden bij de Educatieve Voorziening in het ziekenhuis zelf. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de schoolleiding of met de coördinator Ondersteuning aan Zieke Leerlingen via www.ziezon.nl  

Uiteraard kan ook als een leerling ziek thuis is, een beroep worden gedaan op ondersteuning bij het onderwijs. Voor de aanvraag geldt dezelfde procedure als bij opname in een ziekenhuis.