Toelating

Aanmelden is mogelijk vanaf 3 jaar. Een leerling die jonger is, komt op de lijst van vooraanmeldingen. Ouders wordt altijd gevraagd of zij hun kind op meerdere basisscholen hebben ingeschreven.  

Er kan een afspraak gemaakt worden met de directeur of een van de bouwleiders. Die zorgen voor informatie en een rondleiding door de school en voor de inschrijvingsprocedure. Daarbij wordt gevraagd naar gegevens uit de baby- en peuterperiode, om vanaf het begin zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de mogelijkheden van een kind. Ook wordt gevraagd naar de zorg die ouders denken dat hun kind nodig heeft. Als aanvulling hierop nemen wij ook altijd contact op met de voorschool (peuterspeelzaal of kinderdagverblijf) van het kind. Ongeveer 3 maanden voordat het kind 4 jaar wordt, krijgen de ouders een 0 tot 4-jarigen vragenlijst toegestuurd. 

Enkele weken voordat het kind vier jaar wordt, krijgt het ter verwelkoming een kaart met daarop de naam van de leerkracht(en), de groep waarin het kind is geplaatst en de dag waarop het kind op school wordt verwacht. De ouders/verzorgers kunnen dan een afspraak maken met de groepsleerkracht om vooraf alvast een keer met hun kind te komen kennismaken met de klas. Vervolgens kunnen er een aantal dagdelen worden afgesproken voor de gewenning.  

Kinderen die in de laatste vier weken voor de  zomervakantie vier jaar worden, worden pas in het volgende schooljaar in een kleutergroep geplaatst.  

Wanneer een leerling van een andere school komt, neemt de directeur, bouwleider of de intern begeleider contact op met de vorige school. Bij verandering van school moet een onderwijskundig rapport (OKR) worden verzonden door de "oude" school. Op die manier hebben wij snel zicht op de mogelijkheden van de nieuwe leerlingen. Andersom: wanneer een leerling van onze school gaat verhuizen naar een andere school, stellen wij een onderwijskundig rapport (OKR) op. Dit rapport wordt altijd aan ouders voorgelegd ter accordering. 

Als er sprake zou kunnen zijn van extra ondersteuning onderzoekt de school of en welke extra ondersteuning nodig is. Wanneer na onderzoek blijkt dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft gaat de Zorgplicht in. Op de school gaat men na of de gewenste ondersteuning geboden kan worden. Meer informatie hierover kunt u lezen in ons Schoolondersteuningsprofiel op de website.