Op alle SALTO-scholen werken we vanuit een meerjaren schoolplan. Als je het document opent dan lees je onze ambities voor 2021-2025 met daarin ook een overzicht van waaraan we welk jaar willen werken. Elk jaar in oktober/november leveren een uitgebreid jaarplan op. Zowel het schoolplan als het jaarplan en ook de begroting die gekoppeld is aan het jaarplan bespreken we met de Medezeggenschapsraad (MR) van onze school.  

Waaraan hebben we schooljaar 2022-2023 gewerkt?
We zijn gestart met het werken in Leerteams. In deze teams wordt accountable gewerkt aan het realiseren van gezamenlijk gestelde doelen die uiteraard passen in het meerjaren schoolplan van onze school. Alle medewerkers hebben een keuze gemaakt deel te nemen in een leerteam dat hun interesse heeft. Op die manier vergroten we het welbevinden en de betrokkenheid van onze medewerkers.  

Leerteam Didactisch Handelen Taal/lezen
Bijna alle studiedagen stonden in het teken van (begrijpend)lezen en leesmotivatie. In het nieuwe schooljaar starten we met een nieuwe leesmethode: Atlantis. Dit is een evidence based leesmethode voor groep 4 t/m 8 waarin leesbegrip, leesplezier en leestechniek elkaar versterken.
Leerteam Didactisch Handelen Rekenen
Door middel van groepsbezoeken doelgericht werken verder geborgd. Leerkrachten bepalen hun eigen leervraag. Rekenbesprekingen zijn geïntroduceerd. We merken dat deze besprekingen goede dialoog oplevert tussen leerkrachten en dat dit het met en van elkaar leren bevordert. In het nieuwe schooljaar gaan we hiermee verder.
Leerteam Bewegend Leren
Het leerteam heeft de rest van ons team geïnspireerd met mogelijkheden om bewegend leren op een laagdrempelige manier toe te passen in het programma, ook rekening houdend met over- en onderprikkeling van kinderen. De workshop door Zit met Pit krijgt vervolg in het nieuwe schooljaar. Voor 2024 wordt bekeken of we de beweegboxen van Zit met Pit gaan aanschaffen.
Leerteam Projectmatig werken
In de bovenbouw is het hele jaar gewerkt met de nieuwe methode DaVinci. Thema's waren thema's Grieken & Romeinen, Middeleeuwen en Egypte. Er zijn voorbereidende gesprekken gevoerd met de leerkrachten van de groepen 3 en 4. Afgesproken is dat groep 4 volgend jaar ook aan de slag gaat met DaVinci. Voor de groepen 3 wordt onderzocht wat beter werkt: aansluiten bij de thema's van kleuteruniversiteit (groepen 1 en 2) of ook gaan werken met DaVinci.
Leerteam Onderzoek werken in heterogene groepen
De wens van leerkrachten om meer groepsoverstijgend te kunnen werken (bijvoorbeeld tijdens projectmatig werken) in combinatie met een aantal groepen met een laag leerlingaantal heeft ervoor gezorgd dat we onderzoek zijn gaan doen naar werken in heterogene groepen. Dit onderzoek heeft ons geleerd dat zowel het werken in homogene groepen als in heterogene groepen voor- en nadelen kent.
In overleg met de MR - die wij betrokken hebben in het voorwerk - is besloten om in schooljaar 2023-2024 verder te gaan met dit onderzoek en ons bij te laten staan door een adviseur met veel expertise op dit gebied. Wij zijn van plan om halverwege het jaar een informatieavond voor ouders te organiseren.
 
Naast deze leerteams waren er twee nieuwe werkgroepen actief.

Werkgroep Onderzoek en aanschaf leerlingvolgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling
Om een goed besluit te kunnen nemen hebben we drie methodes naast elkaar gelegd, te weten Leerling in Beeld (CITO) - Kindbegrip (ParnasSys) - IEP. We hebben deze systemen getest, webinars gevolgd en met gebruikers gesproken. Alle plussen en minnen van deze methodes hebben wij op een rijtje gezet en met elkaar besproken. Dit heeft tot de keuze Leerling in Beeld geleid. Waarom? Omdat dit een systeem is, waarin zowel de leerkracht als de leerling de sociaal emotionele ontwikkeling 'scoren'. Verder zijn de kosten als ook de intensiteit qua werk voor leerling en leerkracht meegewogen. En… CITO is ook ons leerlingvolgsysteem voor de andere onderdelen.
Door te gaan werken met Leerling in Beeld krijgen we in korte tijd voor een duidelijk beeld van de leerlingen, bezien door de ogen van leerkracht en kinderen zelf.
Werkgroep V.I.P. (Very Imporant Peuter)
Wij hebben als proef een VIP-ochtend georganiseerd als alternatief voor een open dag. Op deze ochtend waren peuters met hun ouders uit de wijk welkom om elkaar te ontmoeten, een rondleiding te krijgen, te kijken in de kleuterklassen en andere peuters te ontmoeten. Onze doelstelling was om zowel ouders als peuters op een speelse manier kennis te laten maken met de school. We kregen veel positieve geluiden terug vanuit de ouders en de wijk. We zijn van plan om volgend schooljaar twee keer per jaar een VIP te organiseren op verschillende dagen zodat ouders keuze hebben wanneer ze kunnen gaan. 

Wat was wel gepland maar nog niet helemaal gelukt?

Taalklas
We zagen kinderen die extra taalaanbod nodig hadden en hebben daarvoor een leerkracht voor 2 dagen per week vrijgeroosterd. We hadden hoge ambities voor deze taalklas. Echter, we hebben die ambities niet waar kunnen maken. De aspecten tijd, te weinig vervangers (waardoor de taalklas-leerkracht regelmatig reguliere groepen moest overnemen), nog te weinig kennis speelden allemaal een rol.

Wat hebben we geleerd en hoe gaan we het in 2023-2024 aanpakken? Komend schooljaar hebben we ruimte gevonden om voor 3 dagen per week een nieuwe leerkracht aan te kunnen nemen. Deze leerkracht gaat zich starten en zich tegelijkertijd specialiseren in NT2 onderwijs. En we hebben een onderwijsassistent extra uren gegeven om in de taalklas te ondersteunen. Ook deze onderwijsassistent gaat zich verder bekwamen op het gebied van NT2-onderwijs. Verder ligt er nu een handboek taalklas klaar, wat de leidraad vormt voor ons NT2 onderwijs. 

Cultural Awareness
Het beleidsplan Cultural Awareness is nog niet opgeleverd. Wel hebben we op school verschillende internationale feesten gevierd en is er in de klas aandacht besteed aan bijv. Eid al-Fitr of het Chinese lampionnenfeest. Ook het Florafestival kreeg een internationaal tintje.
Voor komend schooljaar willen we het concept beleidsplan meer/beter passend maken voor onze school. Leerkrachten hebben ons om meer vrijheid gevraagd om de onder-werpen aan te kunnen passen aan de kinderen die in de klas zitten. Op die manier wordt het Cultural Awareness meer betekenisvol voor leerlingen.
We gaan in de school Cutural Awareness zichtbaar uitdragen door bijvoorbeeld de vlaggen van alle kinderen op te hangen of de thuistalen die gesproken worden zichtbaar te maken. Verder willen we zorgen voor meer samenhang in het vieren van diversiteit en inclusie.  


Jaarplan 2024
Het jaarplan 2024 moet nog worden geschreven. Wat we nu (september 2023) al weten is dat we aandacht besteden aan wat afgelopen jaar onvoldoende is gelukt (taalklas en Cultural Awareness). Zie hierboven.

Ook blijven werken met Leerteams. De opdrachten van de leerteams moeten worden in september/oktober 2023 definitief geformuleerd. 

Onderwerpen die komend (school)jaar onze volle aandacht krijgen zijn taal (leren werken met Atlantis en een nieuwe methode kiezen voor spelling) en het onderzoek werken in heterogene groepen. Deze twee leerteams zullen worden samengevoegd. Opdracht van dit nieuwe leerteam moet nog worden geformuleerd. Wat we willen is:
  • dat ons onderwijs nog beter aansluit bij wat onze kinderen nodig hebben;
  • leren van andere scholen die succesvol zijn op dit gebied;
  • onze MR nauw betrekken in dit onderzoekstraject evenals alle ouders;
  • ons laten adviseren door een extern bedrijf dat veel ervaring heeft op het gebied van werken met/in kansrijke combinatiegroepen;
  • een besluit nemen met betrekking tot deze nieuwe manier van werken in gecombineerde groepen dat past bij onze visie op leren;
  • als we een besluit hebben genomen, beginnen we met het vakgebied taal, daarna met spelling en daarna met rekenen.
Verder behouden en intensiveren we onze rekenbesprekingen, omdat we op deze manier meer inzicht krijgen in de ontwikkeling van kinderen waardoor ons onderwijs verbetert.

We blijven projectmatig werken in de bovenbouw en starten met projectmatig werken in de groepen 4. Daarnaast maken we een keuze hoe we in de groepen 3 met projectmatig werken aan de slag willen gaan.

We borgen bewegend leren en zorgen voor voldoende materialen om dit goed te kunnen doen.