Passend onderwijs

Alle speciale en regulieren basisscholen uit Eindhoven, Best en Son & Breugel horen bij het samenwerkingsverband Eindhoven e.o. U vindt meer informatie via deze link https://po-eindhoven.nl/. De gezamenlijke opdracht is om aan alle kinderen uit deze gebieden de voor hen meest passende plaats in het onderwijs te bieden. Het liefst zo thuisnabij mogelijk.
Als u uw kind aanmeldt op school, onderzoeken we of onze school de meest passende onderwijsplek is voor uw kind. Dit doen wij door met u te praten over de kenmerken en de behoeften van uw kind. Ook vragen wij informatie op bij de kinderopvang of de huidige school waar uw kind op zit.
Vanaf het moment dat uw kind op school zit, zijn wij ervoor verantwoordelijk om het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Dit doen we vanuit een stevige basisondersteuning. Enkele kinderen hebben behoefte aan meer of andere ondersteuning. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) leest u wat onze school aan extra ondersteuning kan bieden.

Soms blijkt dat de school niet aan de onderwijsbehoeften van een kind kan voldoen. In dat geval gaan we met de verzorgers/ouders het gesprek aan. Samen met u onderzoeken we welke school beter bij uw kind aansluit. Daarbij kijken we niet alleen naar speciale (basis)scholen, maar ook naar de mogelijkheden van andere basisscholen. Tijdens de zoektocht naar de meest passende school kunnen we advies vragen aan externen zoals de SALTO-expertisedienst of de coördinator passend onderwijs van SALTO. Dit loopt altijd via de school en in overleg met ouders/verzorgers.

Als een kind overstapt naar een school voor speciaal (basis)onderwijs, wordt een vaste procedure gevolgd. Alle stappen die hiervoor noodzakelijk zijn, bespreken wij met u, zodat de overstap naar de speciale school zo soepel mogelijk gaat.

Vorig schooljaar zijn er geen leerlingen van onze school overgestapt naar het speciaal (basis)onderwijs.