Meldcode huiselijk geweld 

Een veilige leer- en werkomgeving is van groot belang. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor. De medewerkers van onze scholen kennen de meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling en passen deze toe. Dit betekent dat als de school signalen heeft dat er mogelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, er een vaststaand proces (doorlopen van 5 stappen) wordt gevolgd.
Bij een vermoeden van seksuele intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik door een SALTO-medewerker, hebben de school en de bestuurder een meld- en overlegplicht met de vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie. Heeft u een vermoeden, bespreek dit dan met de directeur. Deze luistert naar uw zorgen en op basis van dit gesprek worden passende vervolgacties uitgezet.

Meer informatie over de meldcode en de meldplicht: https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/meldcode-en-meldplicht/