Wat te doen bij ziekte?

Als een kind niet op school kan komen door ziekte, bezoek aan dokter e.d., vragen wij ouders dat via Ouderportaal door te geven. Bellen met het algemene nummer 040-2112112 kan ook. Wij vragen ouders hun kind af te melden voordat de school begint. 

Sommige ziekteverschijnselen moeten we melden bij de GGD. Sommige ziekteverschijnselen moeten we ook aan andere ouders melden. Dit in verband met mogelijk besmettingsgevaar. Wij sturen ouders dan een bericht in de groep via Ouderportaal.

Het onderwijs aan zieke leerlingen 
Iedere school krijgt wel eens te maken met een leerling die ziek is. Vaak is een zieke leerling binnen korte tijd weer terug op school. Het kan ook zijn, dat een leerling langere tijd of vaker afwezig is; we spreken dan van chronisch ziek. Wettelijk gezien is de school waar de zieke leerling staat ingeschreven verantwoordelijk voor de voortgang van het onderwijsprogramma. Ook als een kind ziek is. De school kan ondersteuning aanvragen bij de consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen (OZL). 

In de regio Zuidoost-Brabant wordt de Ondersteuning Onderwijs aan Zieke Leerlingen in samenwerking verzorgd door de onderwijsbegeleidingsdiensten van Helmond, Eindhoven en Eersel. 

Bij een opname in het ziekenhuis kan de school samen met ouders vragen om ondersteuning bij het onderwijs. De school vult een aanvraagformulier in. Dit formulier moeten ouders en school ondertekenen en opsturen naar het centrale kantoor van OZL in Eindhoven. Zodra een zieke leerling is aangemeld bij de OZL maakt de consulent afspraken met de school. Er wordt gekeken naar aanpassingen in organisatie en aanpak van het schoolwerk, prioriteiten in vak-inhouden, leerstofspreiding op langere termijn, de wijze waarop contacten met klasgenoten onderhouden kunnen worden enz. 

Indien ouders en/of de school daar behoefte aan hebben, kan de consulent voorlichting geven over: 

  • het ziektebeeld van de leerling; 
  • de mogelijke gevolgen van de ziekte en/of de behandeling op het leren en het gedrag; 
  • de opvang van de zieke leerling bij terugkeer naar school; 
  • de opvang van medeleerlingen, eventuele broer(s) en/of zus(sen), enz. 

De ondersteuning van het onderwijs aan zieke leerlingen brengt voor de school en voor ouders/verzorgers geen kosten met zich mee. 

Als jouw kind opgenomen wordt in een academisch ziekenhuis elders in Nederland, dan kun je je aanmelden bij de Educatieve Voorziening in het ziekenhuis zelf. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de schoolleiding of met de coördinator Ondersteuning aan Zieke Leerlingen via www.ziezon.nl  

Uiteraard kan ook als een leerling ziek thuis is, een beroep worden gedaan op ondersteuning bij het onderwijs. Voor de aanvraag geldt dezelfde procedure als bij opname in een ziekenhuis.