Wijze extra ondersteuning

Het overdragen van leerlingen met speciale zorg 

Om de doorgaande lijn van de zorgleerlingen zoveel mogelijk te waarborgen, worden er aparte besprekingen gehouden bij de overdracht naar de volgende groep. Hierbij worden alle onderzoeksgegevens en afspraken die van belang zijn besproken met de volgende groepsleerkracht. 

Het groepsoverzicht uit de HGW-cyclus (Handelingsgericht werken) met daarin een beschrijving van de ondersteuningsbehoeften van iedere leerling is daarbij een belangrijk document. 

 

Externe Remedial Teaching (RT) tijdens schooluren 

Indien ouders ervoor kiezen zelf extra ondersteuning (o.a. RT) in te zetten voor de begeleiding van hun kind, dan dient dit buiten schooltijden te gebeuren. De school kan namelijk niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze begeleiding. We stellen echter wel een juiste afstemming op prijs en dit kan in een gesprek met de groepsleerkracht. Het bovenstaande is conform het beleid dat bovenschools door SALTO is vastgesteld. 

Wanneer het in het belang van een leerling is om een training of ondersteuning onder schooltijd te krijgen, dan is hiervoor toestemming van de directie nodig. 

 

Dyslexieonderzoeken 

De school draagt zorg voor een adequate aanpak bij problemen in de ontwikkeling van het lezen. Er is een dyslexieprotocol op school aanwezig. Een dyslexieverklaring biedt voor de aanpak op onze basisschool geen meerwaarde. Daarom wordt een dyslexieonderzoek nooit bekostigd vanuit het schoolbudget. 

 

Signalering en overzicht toetsen 

In het kader van de deelname van onze school aan het Protocol Leesproblemen en Dyslexie worden de kinderen van groep 1-2 gescreend op eventuele risico's voor het ontwikkelen van leesproblemen. Vanaf groep 3 zijn er extra signaleringsmomenten om leerlingen goed te volgen bij hun lees-ontwikkeling, zodat tijdig extra hulp geboden kan worden. 

In de hogere groepen worden de leerlingen op vaste momenten in het schooljaar getoetst m.b.v. landelijk genormeerde toetsen van o.a. het Cito. Verder worden ook de vorderingen en de resultaten van toetsen die specifiek bij een bepaalde methode horen, geregistreerd. Het afnemen van de genormeerde toetsen wordt per groep vastgelegd in een jaarlijkse toets-kalender. 

Soort toets 

Groep 

Doel van de toets 

TECHNISCH LEZEN 

 

 

DMT  

(Drie Minuten Toets) 

 

3, 4, 

5, 6, 

7, 8 

Om de vorderingen van het technisch lezen te toetsen wordt de 'Drie Minuten Toets' gebruikt. De toets bestaat uit drie kaarten met woorden. 

De kaarten lopen op in moeilijkheidsgraad.  

De bedoeling is dat het kind zoveel mogelijk woorden van één kaart leest binnen 1 minuut. 

Welke kaart en hoeveel kaarten er gelezen moeten worden, hangt af van het technisch leesniveau van het kind. 

AVI  

(Analyse Van Individualiseringsvormen) 

 

3, 4, 

5, 6,  

7, 8  

De AVI-kaarten meten hoe vlot en goed een tekst wordt gelezen. De kaarten klimmen op in moeilijkheidsgraad. In totaal zijn er 11 kaarten.  

Wanneer een kaart binnen de tijd gelezen wordt en de norm voor het aantal gelezen fouten binnen de norm blijft, wordt het AVI-niveau "beheerst". 

BEGRIJPEND LEZEN 

 

 

Cito LOVS Begrijpend lezen 3.0 

 

5, 6 

7, 8 

Met deze toets wordt de ontwikkeling gevolgd van de vaardigheden in het kunnen lezen en begrijpen van geschreven teksten op leeftijdsniveau.  

TAALONTWIKKELING 

 

 

Cito LOVS Woordenschat 3.0   

                                                               

3, 4, 

5, 6, 

7, 8 

Met deze toets wordt de woordenschat gemeten in vergelijking met andere leerlingen. Een goede woordenschat is belangrijk voor het kunnen volgen van mondelinge instructie, maar ook voor een goed begrip van teksten.  

SPELLING 

 

 

Cito LOVS Spelling 3.0 

 

 

3, 4 

5, 6 

7, 8 

Met deze toets wordt vastgesteld hoe de vaardigheid is in het foutloos kunnen schrijven en spellen van woorden. Met behulp van deze toets wordt de voortgang bijgehouden en uitval kan tijdig worden gesignaleerd. 

Cito LOVS Werkwoordspelling 3.0 

7, 8 

Met deze toets wordt vastgesteld hoe de vaardigheid is in het foutloos kunnen spellen en schrijven van werkwoorden. Met behulp van deze toets wordt de voortgang bijgehouden en uitval kan tijdig worden gesignaleerd. 

REKENEN 

 

 

 Cito LOVS Rekenen en Wiskunde 3.0 

3, 4, 

5, 6, 

7, 8 

Deze toets is bedoeld om de ontwikkeling van de rekenvaardigheid in kaart te brengen om zo een goed beeld te krijgen van de voortgang van de leerlingen.  

ADVISERING VOORTGEZET ONDERWIJS 

Centrale eindtoets PO 

Het schooladvies van de basisschool is leidend bij de keuze voor het Voortgezet Onderwijs. De uitslag van de eindtoets Route 8 bevestigt in de meeste gevallen   het beeld dat de school van de leerling gekregen heeft gedurende de schoolperiode. 

De eindtoets is verplicht voor alle leerlingen en is bedoeld om het onderwijs en de advisering te evalueren. 

PROTOCOL LEESPROBLEMEN EN DYSLEXIE 

 

1, 2, 

3, 4 

In de groepen 1-2 wordt er als voorbereiding op het aanvankelijk lezen binnen het Protocol Leesproblemen en Dyslexie gewerkt aan de tussendoelen beginnende geletterdheid. 

Om de beginsituatie in groep 3 zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen, worden er in de loop van groep 2 in januari en juni signaleringsmomenten gepland om de beginnende leesontwikkeling te kunnen volgen. Deze signalering is onderverdeeld in verschillende taken namelijk auditieve analyse, auditieve synthese, kleuren benoemen, letterkennis en spontane spellingen. Deze taken geven een eerste indicatie van de mate waarin de belangrijkste voorspellers van het leren lezen bij kleuters in groep 2 ontwikkeld zijn. Dit is nodig voor een goede leesstart in groep 3. 

Groep 3 en 4: 

Naast de toetsen binnen het leerlingvolgsysteem is er voor de groepen 3 en 4 een extra signalering in de vorm van meetmomenten op het gebied van het aanvankelijk lezen. Deze momenten maken onderdeel uit van Veilig Leren Lezen en Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Het leren lezen in groep 3 en 4 wordt hiermee nauwkeurig gevolgd.   

 

Het planmatig volgen van de leerling 

Binnen het systeem van leerstofjaarklassen streven we ernaar het onderwijs zo te organiseren, dat er rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften en mogelijkheden van elk kind. Wie moeite heeft met bepaalde onderdelen krijgt extra hulp of oefening. De meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen extra uitdagende opdrachten. 

Voor hen wordt in de klas een minimumprogramma opgesteld, waarin alleen de essentiële elementen uit de leerstof zijn opgenomen. Of er wordt een selectie gemaakt uit de oefenstof, waarbij vooral de hoeveelheid herhalingsstof wordt verminderd. Daarnaast krijgen deze leerlingen verrijkingsstof aangeboden. Voor de leerlingen waarbij deze verrijkingsstof binnen de groep niet toereikend is, hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 de plusklas opgericht. 

Belangrijk binnen onze school is de planmatige aanpak. Deze aanpak omvat onder meer de regelmatige groepsbesprekingen en leerling besprekingen door de groepsleerkracht met de intern begeleider. Verder worden er methode gebonden toetsen, toetsen binnen het CITO-LOVS (leerlingvolgsysteem)en de Centrale eindtoets PO in groep 8 (Route 8) afgenomen. Daarnaast is er een aantal keren per jaar overleg tussen intern begeleiders en de orthopedagoog - generalist /supervisor van ons bestuur.  


Interne begeleiding 

Op school zijn twee intern begeleiders (IB) werkzaam. Zij coördineren in nauwe samenwerking met de groepsleerkrachten de zorg van alle kinderen die binnen de school meer dan de gebruikelijke aandacht nodig hebben.  

Echter, de groepsleerkracht is de eerst verantwoordelijke voor de totale aanpak. Indien nodig wordt er een plan opgesteld, waarbij het hele proces tussen probleemverkenning en -oplossing door de IB-ers wordt ondersteund. 

De IB-ers houden tevens presentaties voor het team m.b.t. de aanpak van didactische of pedagogische onderwerpen op groeps- of schoolniveau. 
 

Gedragsspecialisten 

Op school zijn twee gedragsspecialisten werkzaam. Zij begeleiden en ondersteunen de leerkracht wanneer zij vragen hebben met betrekking tot het gedrag van de leerling of op groepsniveau. Daarnaast begeleiden zij kortdurend leerlingen die vast lopen op sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit alles in overleg met ouders en IB-ers.