Klachtenregeling

Als u een probleem, kritische opmerking of klacht heeft over de school, verwachten wij dat u deze binnen de school bespreekt. In onderling overleg met de persoon in kwestie en/of de directeur van de school kunnen we samen tot een oplossing komen. Als het ons niet lukt om samen tot een oplossing te komen, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van SALTO of van de regeling 'Omgaan met het vermoeden van een misstand'. Beide regelingen kunt u vinden op de website van SALTO (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen). Als u vragen heeft over deze regelingen of als u advies wilt over stappen die u kunt zetten, kunt u naar de schoolcontactpersoon. Op SALTO-school Floralaan zijn de schoolcontactpersonenen Nina de Wit (nina.dewit@salto-eindhoven.nl) en Dennie van der Pennen (dennie.vanderpennen@salto-eindhoven.nl).  

Wanneer het u niet lukt om in samenwerking met de school tot een oplossing te komen, dient u een schriftelijke klacht in bij SALTO. In uw klacht omschrijft u de inhoud ervan, tegen wie deze gericht is en welke feiten en omstandigheden er volgens u zijn voorgevallen. U vermeldt hierbij ook uw naam en contactgegevens. Uw klacht kunt u richten aan: SALTO t.a.v. mevrouw M.R.A. Troost (ambtelijk secretaris klachten), Odysseuslaan 2, 5631JM, Eindhoven. SALTO is telefonisch bereikbaar op 040-2606710. 

Bij zaken zoals (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, langdurige en ernstige pestproblematiek, discriminatie of geweld kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon, Irma van Hezewijk (06-54647212, irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl). Wanneer de externe vertrouwenspersoon u bijstaat, wordt dit doorgegeven aan de ambtelijk secretaris klachten van SALTO. 

De vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs is te raadplegen bij seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch en/of fysiek geweld, discriminatie en radicalisering. Zij zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 1113111 (lokaal tarief). 

SALTO is aangesloten bij stichting Onderwijsgeschillen, https://onderwijsgeschillen.nl/. Dit is een onafhankelijk, landelijk orgaan waar u uw klacht, rechtstreeks of nadat deze op bestuursniveau is behandeld, kunt indienen. Stichting Onderwijsgeschillen bestaat uit drie onderdelen, namelijk: de Landelijke Klachtencommissie (LKC), Geschillencommissie passend onderwijs en de Commissie van Beroep. De contactgegevens van deze stichting zijn: Stichting Onderwijsgeschillen, gebouw "Woudstede", Zwarte Woud 2, Postbus 85191, 3508 AD, Utrecht. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 030-2809590 en per mail via info@onderwijsgeschillen.nl