VVE 
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het SPIL-centrum krijgt hiervoor subsidie van de gemeente Eindhoven zodat het programma van de Kinderopvang en het lesprogramma van de groepen 1/2 een op elkaar afgestemd programma en leerlingvolgsysteem hebben. 
In de kleuterklassen en bij de peutergroepen van Korein wordt gewerkt met thema's. Bronnenboeken zijn Uk en Puk, Schatkist en Kleuteruniversiteit. Door op deze manier te werken is er sprake van een doorgaande lijn. Er is een vast schema van overleggen tussen de pedagogisch medewerkers van Korein en de kleuterleerkrachten, o.a. om thema's en gezamenlijke activiteiten af te stemmen. 

Alle kinderen van 0 - 7 worden gevolgd in hun ontwikkeling door gebruik te maken van KIJK! We gaan in schooljaar 23-24 wel op zoeke naar een andere passende observatiemethode rondom het interpreteren, volgen en vastleggen van de ontwikkeling van onze peuters en kleuters. KIJK! voldoet naar onze mening niet omdat het moeilijk te lezen is door ouders en het is erg subjectief.

De Intern Begeleider van school ondersteunt de pedagogisch medewerkers als zij vragen hebben over de ontwikkeling van jonge kinderen. Anderstalige kinderen krijgen extra taal ondersteuning in de vorm van woordenschatactiviteiten. 

Elk jaar evalueren wij de kwaliteit van onze voor- en vroegschoolse educatie en maken wij verbeterplannen. Afgelopen schooljaar schreven wij een nieuw Pedagogisch Educatief Raamplan SPIL samen met Korein. In dit plan de grote lijnen voor onze verbeterplannen. Afgelopen jaar hebben we ook voor het eerst een V.I.P. (Very Imporant Peuter) ochtend georganiseerd. Ouders van peuters uit de wijk mochten kennis komen maken op/met de school. Verder gaan we in schooljaar 23-24 een  verdiepingsslag maken door te zorgen dat er ook een uitdagende speel/leeromgeving komt met hoeken waarin kinderen automatisch uitgedaagd worden tot spelen en dus aan het leren zijn.


Groep 1-2-3 

  • De meeste leerlingen komen op school als ze 4 jaar geworden zijn. Hoeveel jaren een kleuter in de kleutergroepen blijft, is afhankelijk van wanneer de leerling geboren is. 
  • Kinderen die zijn geboren in de maanden januari t/m mei stromen in in een kleutergroep, maar zitten formeel nog niet in groep 1. Deze leerlingen maken het schooljaar af. Daarna volgen er nog twee volledige schooljaren in groep 1 en 2.  
  • Kinderen die geboren zijn in de maanden juni (afhankelijk van wanneer de zomervakantie start), juli of augustus, starten het schooljaar direct na de zomervakantie. Ze starten dan in groep 1. Zij volgen twee jaar kleuteronderwijs. 
  • Kinderen die geboren zijn in de maanden september t/m december mogen direct na hun vierde verjaardag starten in groep 1. Zij volgen in principe iets minder dan twee jaar kleuteronderwijs. 

In de periodes december en juni vullen we voor alle leerlingen het ontwikkelings-volgsysteem "KIJK!" in. Voorwaarde is wel dat de leerlingen minimaal 6 weken op school zijn. 

Op basis van de verkregen gegevens in groep 1 zal worden bekeken of de leerling voldoet aan de criteria om door te gaan naar groep 2. Als de indruk bestaat dat een leerling niet kan doorstromen volgen er gesprekken tussen ouders, intern begeleider en leerkracht om te besluiten of het wenselijk en/of noodzakelijk is deze leerling langer in groep 1 te laten. 

Voor de overgang van leerlingen naar groep 3 is een adviescommissie waarin leerkrachten van de groepen 1/2 en 3 alsmede de intern begeleider en de bouwleider van de onderbouw met elkaar overleggen.Van leerlingen, bij wie er op grond van deze gegevens en observaties in de groep twijfel is of zij voldoen aan de criteria om succesvol door te stromen naar groep 3 voeren we gesprekken met ouders, intern begeleider en leerkracht of het wenselijk en/of noodzakelijk is deze leerling langer in groep 2 te laten blijven. 

Voor zowel groep 1 als groep 2 geldt, dat de leerkracht ook vanuit observaties gedurende het schooljaar een goed beeld van de leerling krijgt. Tijdens reguliere gesprekken met de ouders zal de leerkracht aangeven of de ontwikkeling voorspoedig verloopt of dat er op bepaalde ontwikkelingsgebieden extra inspanning nodig is. Als het nodig is dat een leerling langer dan gebruikelijk in groep 1 of 2 zal zitten, zullen de ouders hiervan in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte worden gebracht. Dit gebeurt in ieder geval na de eerste meetmomenten. 


Breed Spil ZorgTeam 
Jouw kind gaat naar een SPIL-centrum, waar Spelen Integreren en Leren samengaan. In het SPIL-centrum werken school, Korein Kinderopvang, WIJ-Eindhoven generalist Karin van Heugten (verbonden aan dit SPIL-centrum), GGD nauw met elkaar samen. Onze doelstelling is de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar zo goed mogelijk te laten verlopen en indien gewenst ondersteuning te bieden aan ouder(s)/verzorger(s) bij de opvoeding van kinderen.  

Als het nodig is dat de ontwikkeling van jouw kind besproken wordt in het breed SPIL Zorg Team dan worden ouders hiervan op de hoogte gesteld en bespreken wij de uitkomst van dit overleg met ouders. Soms worden ouders uitgenodigd bij dit overleg aanwezig te zijn.