Informatieverstrekking 

Om goed samen te kunnen werken is het delen van informatie van belang. School informeert ouders daarom over zaken, zoals: rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids, ouderavonden en verzoeken om toestemming voor onderzoek of begeleiding.

Wij verwachten van ouders u dat zij op tijd en naar waarheid informeren over belangrijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het welzijn of het onderwijsleerproces van hun kind(eren). Ook wijzigingen van adresgegevens en/of telefoonnummers horen we graag op tijd. 

Ouderlijk gezag
Als er sprake is van echtscheiding, dan vragen wij je ons te informeren wie het ouderlijk gezag heeft. Je geeft de school een kopie van documenten van de rechtbank waarin dit staat aangegeven. De school informeert gescheiden ouders zo veel als mogelijk gezamenlijk en op een gelijk tijdstip.

Heb je alleen het ouderlijk gezag over jouw kind? Dan informeren wij alleen deze ouder. Wij verwachten dat de ouder met ouderlijk gezag de informatie van de school doorgeeft aan de andere ouder.

Als er sprake is van voogdijschap dan informeren wij de gezinsvoogd op dezelfde manier als ouders met ouderlijk gezag. 

Als een ouder zonder ouderlijk gezag informatie van de school wil over de ontwikkeling van zijn/haar kind, dan kan hij dit aangeven bij de directeur. De directeur bepaalt of en welke informatie gegeven wordt. 

Aan externe partijen geven we informatie door als jij hiervoor toestemming geeft of als het een noodzakelijk belang van uw kind is. Bij deze gesprekken vinden we het fijn als jij daar zelf ook bij bent. 

Meer informatie lees je in het SALTO-protocol 'Informatieverstrekking aan (gescheiden) ouders'. Deze staat op de website van SALTO (https://www.salto-eindhoven.nl/ouders/regelingen).

Om goed samen te kunnen werken en het beste te kunnen doen voor uw kind, is het delen van informatie van belang. School informeert u daarom over zaken, zoals: rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids, ouderavonden en verzoeken om toestemming voor onderzoek of begeleiding. Wij verwachten van u dat u ons tijdig en naar waarheid informeert over belangrijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het welzijn of het onderwijsleerproces van uw kind(eren). Ook wijzigingen van adresgegevens en/of telefoonnummers horen we graag tijdig van u. 

In geval van echtscheiding informeert u de school over wie ouderlijk gezag heeft over het kind, door een kopie af te geven van documenten van de rechtbank waarin dit staat aangegeven. Ouders van kinderen met gescheiden ouders worden door de school zo veel als mogelijk op een gelijke wijze en op een gelijk tijdstip geïnformeerd. Als u alleen bent belast met het ouderlijk gezag, verwachten wij dat u de informatie van de school doorgeeft aan de ouder die niet met het ouderlijk gezag belast is. In geval van voogdijschap vindt de informatieverstrekking aan de gezinsvoogd op eenzelfde wijze plaats als aan ouders met ouderlijk gezag. 

Als een ouder zonder ouderlijk gezag informatie van de school wenst over de ontwikkeling van zijn/haar kind, kan dit aangeven worden bij de directeur. De directeur geeft aan de ouder zonder gezag alleen informatie over de schoolontwikkeling van het kind. Daarnaast kan de directeur informatie weigeren te geven, wanneer hij/zij dit in het belang van het kind noodzakelijk vindt. 

De school verstrekt geen informatie aan anderen, tenzij de ouder(s) met ouderlijk gezag hiervoor toestemming verleent/verlenen. Het liefst verstrekken we deze informatie alleen als u zelf ook aanwezig bent bij het gesprek. 

Meer informatie vindt u in het SALTO-protocol 'Informatieverstrekking aan gescheiden ouders'. Deze vindt u op de website van SALTO (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen).